S.N Start Time End Time Program RJ
1 04:55:00 05:00:00 OPENING ANNOUNCEMENT MCR
2 04:55:00 05:00:00 Great Bhajans MCR
3 05:00:00 05:30:00 Sanskar Arjun Nepal
4 05:30:00 06:00:00 Great Bhajans MCR
5 06:00:00 06:45:00 Capital Samachar News Team
6 06:45:00 07:00:00 Subha Prabhat MCR
7 07:00:00 07:30:00 Sidha Kura Prince Gautam
8 07:30:00 08:00:00 National Song MCR
9 08:00:00 08:05:00 Capital Samachar News Team
10 08:05:00 09:00:00 Nepali Soft Song MCR
11 09:00:00 09:15:00 Capital Samachar News Team
12 09:05:00 00:00:00 Nepali Pop Song (NON-STOP) MCR
13 11:05:00 12:00:00 Afnai Pakha Afnai Bhaka Padam Thapa
14 16:05:00 17:00:00 Sarangi Inbox Ananta Bhandari
15 16:05:00 17:00:00 Sarangi Inbox Ananta Bhandari
16 17:05:00 17:30:00 Capital Balmanch Sunita Dangol
17 17:30:00 18:00:00 Capital Samachar News Team
18 18:00:00 19:00:00 Sugam Sangeet MCR
19 18:00:00 19:00:00 Sugam Sangeet MCR
20 19:00:00 20:00:00 Tibetan Program MCR
21 20:00:00 21:00:00 OLD MELODY Batsa Shakya
22 23:00:00 23:05:00 CLOSING ANNOUNCEMENT MCR
23 23:00:00 23:05:00 CLOSING ANNOUNCEMENT MCR
S.N Start Time End Time Program RJ
1 04:55:00 05:00:00 OPENING ANNOUNCEMENT MCR
2 04:55:00 05:00:00 Great Bhajans MCR
3 05:00:00 05:30:00 Sanskar Arjun Nepal
4 05:30:00 06:00:00 Great Bhajans MCR
5 06:00:00 06:45:00 Capital Samachar News Team
6 06:00:00 07:00:00 Swasthya Ka Lagi Sandesh Lelina Thapa
7 06:45:00 07:00:00 Subha Prabhat MCR
8 07:00:00 07:30:00 Sidha Kura Krishna Timalsina
9 07:30:00 08:00:00 National Song MCR
10 08:00:00 08:05:00 Capital Samachar News Team
11 08:05:00 09:00:00 Artha Sansar Prince Gautam
12 09:00:00 09:15:00 Capital Samachar News Team
13 09:05:00 00:00:00 Nepali Pop Song (NON-STOP) MCR
14 11:05:00 12:00:00 Afnai Pakha Afnai Bhaka Padam Thapa
15 16:05:00 17:00:00 Sarangi Inbox Ananta Bhandari
16 17:05:00 17:30:00 Capital Balmanch Sunita Dangol
17 17:30:00 18:00:00 Capital Samachar News Team
18 18:00:00 19:00:00 Swasthya Ka Lagi Sandesh Lelina Thapa
19 19:00:00 20:00:00 Tibetan Program MCR
20 20:00:00 21:00:00 Kollywood Time MCR
21 20:00:00 21:00:00 Old Folk Song MCR
22 23:00:00 23:05:00 CLOSING ANNOUNCEMENT MCR
23 23:00:00 23:05:00 CLOSING ANNOUNCEMENT MCR
S.N Start Time End Time Program RJ
1 04:55:00 05:00:00 OPENING ANNOUNCEMENT MCR
2 04:55:00 05:00:00 Great Bhajans MCR
3 05:00:00 05:30:00 Sanskar Arjun Nepal
4 05:30:00 06:00:00 Great Bhajans MCR
5 06:00:00 06:45:00 Capital Samachar News Team
6 06:45:00 07:00:00 Subha Prabhat MCR
7 07:00:00 07:30:00 Sidha Kura Krishna Timalsina
8 07:30:00 08:00:00 National Song MCR
9 08:00:00 08:05:00 Capital Samachar News Team
10 08:05:00 09:00:00 Nepali Soft Song MCR
11 09:00:00 09:15:00 Capital Samachar News Team
12 09:05:00 00:00:00 Nepali Pop Song (NON-STOP) MCR
13 11:05:00 12:00:00 Afnai Pakha Afnai Bhaka Padam Thapa
14 16:05:00 17:00:00 My Choice Ananta Bhandari
15 16:05:00 17:00:00 My Choice Ananta Bhandari
16 16:05:00 17:00:00 My Choice Ananta Bhandari
17 16:05:00 17:00:00 My Choice Ananta Bhandari
18 17:05:00 17:30:00 Capital Balmanch Sunita Dangol
19 17:30:00 18:00:00 Capital Samachar News Team
20 18:00:00 19:00:00 Sugam Sangeet MCR
21 18:00:00 19:00:00 Sugam Sangeet MCR
22 19:00:00 20:00:00 Tibetan Program MCR
23 20:00:00 20:30:00 Old Folk Song MCR
24 20:30:00 21:00:00 Khel ra Kheladi Rekha Shahi
25 23:00:00 23:05:00 CLOSING ANNOUNCEMENT MCR
26 23:00:00 23:05:00 CLOSING ANNOUNCEMENT MCR
S.N Start Time End Time Program RJ
1 04:55:00 05:00:00 OPENING ANNOUNCEMENT MCR
2 04:55:00 05:00:00 Great Bhajans MCR
3 05:00:00 05:30:00 Sanskar Arjun Nepal
4 05:30:00 06:00:00 Great Bhajans MCR
5 06:00:00 06:45:00 Capital Samachar News Team
6 06:00:00 07:00:00 Swasthya Ka Lagi Sandesh Lelina Thapa
7 06:45:00 07:00:00 Subha Prabhat MCR
8 07:00:00 07:30:00 Sidha Kura Krishna Timalsina
9 07:30:00 08:00:00 National Song MCR
10 08:00:00 08:05:00 Capital Samachar News Team
11 08:05:00 09:00:00 Artha Sansar Krishna Timalsina
12 09:00:00 09:15:00 Capital Samachar News Team
13 09:05:00 00:00:00 Nepali Pop Song (NON-STOP) MCR
14 11:05:00 12:00:00 Afnai Pakha Afnai Bhaka Padam Thapa
15 16:05:00 17:00:00 Sarangi Inbox Ananta Bhandari
16 16:05:00 17:00:00 Sarangi Inbox Ananta Bhandari
17 17:05:00 17:30:00 Capital Balmanch Sunita Dangol
18 17:30:00 18:00:00 Capital Samachar News Team
19 18:00:00 19:00:00 Sugam Sangeet MCR
20 18:00:00 19:00:00 Sugam Sangeet MCR
21 19:00:00 20:00:00 Tibetan Program MCR
22 23:00:00 23:05:00 CLOSING ANNOUNCEMENT MCR
23 23:00:00 23:05:00 CLOSING ANNOUNCEMENT MCR
S.N Start Time End Time Program RJ
1 04:55:00 05:00:00 Great Bhajans MCR
2 04:55:00 05:00:00 OPENING ANNOUNCEMENT MCR
3 05:00:00 05:30:00 Sanskar Arjun Nepal
4 05:30:00 06:00:00 Great Bhajans MCR
5 06:00:00 06:45:00 Capital Samachar News Team
6 06:45:00 07:00:00 Subha Prabhat MCR
7 07:00:00 07:30:00 Sidha Kura Krishna Timalsina
8 07:30:00 08:00:00 National Song MCR
9 08:00:00 08:30:00 Old Folk Song MCR
10 08:00:00 08:05:00 Capital Samachar News Team
11 08:05:00 09:00:00 Nepali Soft Song MCR
12 09:00:00 09:15:00 Capital Samachar News Team
13 09:05:00 00:00:00 Nepali Pop Song (NON-STOP) MCR
14 11:05:00 12:00:00 Afnai Pakha Afnai Bhaka Padam Thapa
15 16:05:00 17:00:00 Sarangi Inbox Ananta Bhandari
16 16:05:00 17:00:00 Sarangi Inbox Ananta Bhandari
17 17:05:00 17:30:00 Capital Balmanch Sunita Dangol
18 17:30:00 18:00:00 Capital Samachar News Team
19 18:00:00 19:00:00 Swasthya Ka Lagi Sandesh Lelina Thapa
20 19:00:00 20:00:00 Tibetan Program MCR
21 20:00:00 20:30:00 Old Folk Song MCR
22 20:00:00 20:30:00 Old Folk Song MCR
23 20:30:00 21:30:00 Golarda Krishna Timalsina
24 20:30:00 21:00:00 Golarda Krishna Timalsina
25 21:00:00 22:00:00 Mithilanchal Sima Sharma
26 22:00:00 23:00:00 Evergreen Nepali Song-Non Stop MCR
27 23:00:00 23:05:00 CLOSING ANNOUNCEMENT MCR
28 23:00:00 23:05:00 CLOSING ANNOUNCEMENT MCR
S.N Start Time End Time Program RJ
1 04:55:00 05:00:00 OPENING ANNOUNCEMENT MCR
2 04:55:00 05:00:00 Great Bhajans MCR
3 05:00:00 05:30:00 Sanskar Arjun Nepal
4 05:30:00 06:00:00 Great Bhajans MCR
5 06:00:00 06:45:00 Capital Samachar News Team
6 06:45:00 07:00:00 Subha Prabhat MCR
7 07:00:00 07:30:00 Sidha Kura Krishna Timalsina
8 07:30:00 08:00:00 National Song MCR
9 08:00:00 08:05:00 Capital Samachar News Team
10 08:05:00 09:00:00 Nepali Soft Song MCR
11 09:00:00 09:15:00 Capital Samachar News Team
12 09:05:00 00:00:00 Nepali Pop Song (NON-STOP) MCR
13 11:05:00 12:00:00 Afnai Pakha Afnai Bhaka Padam Thapa
14 16:05:00 17:00:00 My Choice Ananta Bhandari
15 16:05:00 17:00:00 My Choice Ananta Bhandari
16 16:05:00 17:00:00 My Choice Ananta Bhandari
17 16:05:00 17:00:00 My Choice Ananta Bhandari
18 17:05:00 17:30:00 Capital Balmanch Sunita Dangol
19 17:30:00 18:00:00 Capital Samachar News Team
20 18:00:00 19:00:00 Sugam Sangeet MCR
21 18:00:00 19:00:00 Sugam Sangeet MCR
22 19:00:00 20:00:00 Tibetan Program MCR
23 23:00:00 23:05:00 CLOSING ANNOUNCEMENT MCR
24 23:00:00 23:05:00 CLOSING ANNOUNCEMENT MCR
S.N Start Time End Time Program RJ
1 04:55:00 05:00:00 OPENING ANNOUNCEMENT MCR
2 04:55:00 05:00:00 Great Bhajans MCR
3 05:00:00 05:30:00 Sanskar Arjun Nepal
4 05:30:00 06:00:00 Great Bhajans MCR
5 06:00:00 06:45:00 Capital Samachar News Team
6 06:45:00 07:00:00 Subha Prabhat MCR
7 07:00:00 07:30:00 Common Issue Bimal Kumar Thapa
8 07:30:00 08:00:00 National Song MCR
9 08:00:00 08:05:00 Capital Samachar News Team
10 08:05:00 09:00:00 Nepali Soft Song MCR
11 09:00:00 09:15:00 Capital Samachar News Team
12 09:15:00 00:00:00 KINMA Power ON Sunita Dangol
13 17:05:00 17:30:00 Capital Balmanch Sunita Dangol
14 17:30:00 18:00:00 Capital Samachar News Team
15 18:00:00 19:00:00 Sugam Sangeet MCR
16 18:00:00 19:00:00 Sugam Sangeet MCR
17 19:00:00 20:00:00 Tibetan Program MCR
18 20:30:00 21:00:00 Bikas Ko Batoma Prince Gautam
19 21:00:00 22:00:00 Madhuratri Shelly Rai
20 23:00:00 23:05:00 CLOSING ANNOUNCEMENT MCR
21 23:00:00 23:05:00 CLOSING ANNOUNCEMENT MCR
Teams
Quick Links
Contact us
Radio Sarangi Network (SIBN)
New Baneshwor, Kathmandu
01-4475345, 9851118911